Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Przysucha, Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

Nadleśnictwo mieści się w jednym budynku. Budynek składa się z 2 części tj. A i B, połączonych przejściem na poziomie parteru.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe, tj. parter (poziom „0”), przyziemie (poziom „-1”) i poddasze (poziom „1”), w budynku może przebywać jednocześnie 23 pracowników oraz około 7 innych osób. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:30 – 15:30.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu w „Części B” budynku. Wejście usytuowane jest na poziomie dziewięciu schodów przed drzwiami głównymi.  Wejście techniczne znajduje się w „Części A” budynku, jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed „Częścią B” budynku jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym (bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych), znajduje się dzwonek z domofonem przez który można wezwać pracowników, którzy pomagają dostać się do budynku. Wejście główne prowadzi do holu oraz poprzez łącznik do pozostałej części budynku, w tym sekretariatu (poziom „1”), gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Istnieje również możliwość przyjęcia gości w sali konferencyjnej pełniącej również funkcję „Strefy obsługi interesantów”, znajdującej się w sąsiedztwie wejścia głównego w „Części B” budynku.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0" w „Części B” budynku. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po innych poziomach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych w „Części B” budynku nie posiadają progów (poziom „0”), w „Części A” budynku pomieszczenia mają progi. W „Części A” budynku pomieszczenia są małe a korytarze wąskie.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 675-20-71 lub e-mailowo na adres przysucha@radom.lasy.gov.pl