Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty na terenie Nadleśnictwa Przysucha

 Na terenie Nadleśnictwa Przysucha zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody ,,Puszcza u źródeł Radomki" oraz ,,Podlesie", w których prowadzona jest ochrona czynna.
,,Puszcza u źródeł Radomki" jest to rezerwat leśny utworzony zarządzeniem MLiPD z dnia 11.10.1978 r. na terenie gminy Przysucha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wielogatunkowych drzewostanów o naturalnym charakterze reprezentujących Puszczę Świętokrzyską. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie wielu gatunków chronionych organizmów. Rezerwat zajmuje obszar 74 ha, przeważającą ilość tej powierzchni zajmuje las wyżynny świeży. Wiek drzewostanów tworzących rezerwat dochodzi do 140 lat. Główne gatunki drzew leśnych występujące na terenie rezerwatu to sosna zwyczajna, jodła pospolita, buk zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Drzewostan stopniowo odnawia się w postaci nalotów i podrostów. Na terenie rezerwatu oprócz drzewostanów znajduje się 5,5 ha bagien, które stanowią cenne ekosystemy charakterystyczne dla terenów źródliskowych.
,,Podlesie" rezerwat przyrody utworzony zarządzeniem MOŚZNil z dnia 11.05.1989 r., położony na terenie gminy Chlewiska.  Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowiska jodłowych i wielogatunkowych drzewostanów z przewagą jodły. W sposób pośredni chronione jest na terenie rezerwatu dziedzictwo kulturowe regionu poprzez zachowanie śladów wydobycia i przeróbki rudy żelaza w Staropolskim Okręgu Przemysłowym.  Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie wielu gatunków chronionych. Rezerwat ,,Podlesie" zajmuje 195,11 ha powierzchni, na przeważającym jej obszarze znajduje się las wyżynny. Głównym gatunkiem budującym drzewostany w rezerwacie jest sosna zwyczajna, w dalszej kolejności dęby i buk osiągające wiek ponad 100 lat.