Lista Aktualności Lista Aktualności

Powrót

Lasy przysuskie

Lasy przysuskie

 PODZIAŁ SIEDLISK LEŚNYCH N-CTWA

Podział powierzchni leśnej na grupy siedlisk

Grupy

siedlisk

Obręby leśne

N-ctwo

Przysucha

Rzuców

pow. [ha]

%

pow. [ha]

%

pow. [ha]

%

żyzność

borowe

2165,42

29,9

274,01

5,6

2439,43

20,1

lasowe i olsowe

5067,58

70,1

4613,63

94,4

9681,21

79,9

fizjografia

nizinne

1856,07

25,7

64,87

1,3

1920,94

15,8

wyżynne

5376,93

74,3

4822,77

98,7

10199,70

84,2

uwilgotnienie

suche

7,73

0,1

7,73

0,1

świeże

5734,24

79,3

3205,19

65,6

8939,43

73,7

wilgotne

1459,08

20,2

1666,35

34,1

3125,43

25,8

bagienne

31,95

0,4

16,1

0,3

48,05

0,4

Ogółem

7233,00

100,0

4887,64

100,0

12120,64

100,0

 

           

W trakcie aktualizacji dotychczasowego opracowania glebowo-siedliskowego zlokalizowano i opisano nie wykazywane dotąd jako oddzielne siedliskowe typy lasów, wilgotne warianty siedlisk wyżynnych: BMwyżw, LMwyżw, Lwyżw. Obejmują one 23,2% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

       Najbardziej znaczące powierzchnie, w skali całego nadleśnictwa, zajmują siedliska: LMwyżśw (43%), LMwyżw (18%), Lwyżśw (13%), Bśw (6%), BMśw (5%),BMwyżśw (5%). Dominacja lasów mieszanych wyżynnych jest widoczna zwłaszcza w obrębie Rzuców, gdzie obejmują blisko 78% powierzchni leśnej. Udział borowych siedlisk nizinnych zaznacza się praktycznie tylko w obrębie Przysucha – zajmuja one tam prawie 19,5% powierzchni leśnej, głównie w oderwanych, mniejszych kompleksach w północnej części zasięgu terytorialnego („Klwowska Wola", „Kłonna", „Dąbrówka", „Bagno", „Kuźnice Drzewickie", „Komorów").

            W porównaniu z danymi poprzedniej rewizji urządzeniowej, stwierdzono w N-ctwie Przysucha (podobna tendencja w obu obrębach) dużo większą powierzchnię siedlisk wyżynnych (wzrost z 30% do 84%) – głównie lasów mieszanych wyżynnych kosztem przede wszystkim LMśw oraz BMśw. Nie wykazano obecnie, zajmujących poprzednio marginalne powierzchnie (0,7% pow. leśnej), siedlisk Bw, Bb i OlJ.

  UDZIAŁ GATUNKÓW O ZNACZENIU GOSPODARCZYM

 

Gatunkiem dominującym w lasach N-ctwa Przysucha jest sosna, która jako gatunek panujący obejmuje 65% powierzchni leśnej i 67% zapasu drzewostanów. Duże znaczenie lasotwórcze posiadają również: jodła o udziałach 14% powierzchniowo i 15% miąższościowo oraz dąb – po ok. 8% i brzoza – niecałe 5% powierzchni i 6% zapasu. Warto też zwrócić uwagę na buka, którego znaczenie rośnie, a udział w obrębie Przysucha dochodzi do 4%.

       Proporcje pomiędzy tymi gatunkami układają się inaczej w obrębach leśnych. W obrębie Przysucha udział panującej sosny przekracza 70% powierzchni i zapasu, udziały panujących jodły i dębu są bardzo zbliżone (7-9%), a brzozy niewiele mniejszy. W obrębie Rzuców natomiast panującej jodły jest trzykrotnie więcej (ok. 25%) niż dębu, co przy podobnym jak w poprzednim obrębie udziale dęba i brzozy, oznacza wyraźnie mniejszy udział panującej sosny (poniżej 60%).

       W przeważającej mierze sosna jako gatunek panujący jest elementem pożądanym. Jest jej jednak wciąż za dużo na siedliskach lasów wyżynnych – 28% (oba warianty uwilgotnienia) i części lasów mieszanych wyżynnych, co wiąże się z zadaniem przebudowy porastających je d-stanów.

Spośród innych niż sosna, jodła, dąb, brzoza, buk czy olsza gatunków lasotwórczych, bardziej uwypuklony po analizie udziału miąższościowego gatunków rzeczywistych, udział posiadają tylko świerk i modrzew. Inne gatunki decydują o bioróżnorodności ekosystemów leśnych, lecz nie mają znaczenia gospodarczego.

       Porównanie rzeczywistych udziałów miąższościowych poszczególnych gatunków drzew z udziałem wyliczonym wg gatunków panujących (w skali całego n-ctwa) pokazuje, że największy wzrost w wymiarze bezwzględnym (ponad 150 tys. m3) wykazuje jodła, natomiast najbardziej dynamiczny przyrost udziału (kilkukrotnie więcej) dotyczy świerka i modrzewia (jeśli nie liczyć akcesorycznie występującego graba). Trzeba też zauważyć, że jodła jest często rozbita na grupy wiekowe i tworzy wartościowe płaty odnowień, praktycznie opanowując dolne warstwy drzewostanów na dużej części siedlisk wyżynnych, przez co jej wizualna obecność w lasach jest większa. Dotyczy to przede wszystkim obrębu Rzuców, gdzie udział jodły wg gatunków rzeczywistych przekracza 35% i jest tylko o 8% niższy od udziału sosny. Jedynym gatunkiem, którego udział spada, porównując analogicznie, jest sosna. Tak więc wzrost rzeczywistego udziału pozostałych gatunków oznacza, że stanowią one w wielu drzewostanach sosnowych gatunki współpanujące i domieszkowe.

       Liczbę 15 gatunków panujących powiększa 5 występujących tylko jako domieszkowe, rzadziej współpanujące.

Należy zaznaczyć, że w przytoczonych wyżej danych nie uwzględniono gatunków, których udział i formę występowania w konkretnych drzewostanach określono jako: „pojedynczo" lub „miejscami".

 

   ŚREDNIA ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA – 250 m3/ha

   ŚREDNI WIEK DRZEWOSTANÓW W NADLEŚNICTWIE      - 64 lat

   PROCENTOWY UDZIAŁ POWIERZCHNI DRZEWOSTANÓW WG GRUP WIEKOWYCH:

 Klasa wieku

Obręb Przysucha

Obręb Rzuców

Nadleśnictwo

[ha]

[%]

[ha]

[%]

[ha]

[%]

płazowiny

4,52

0,06

4,52

0,04

halizny i zręby

19,37

0,27

2,76

0,06

22,13

0,18

w produkcji ubocznej

4,81

0,07

1,82

0,04

6,63

0,05

pozostałe niezalesione

18,24

0,25

12,95

0,26

31,19

0,26

R-m niezalesione

46,94

0,65

17,53

0,36

64,47

0,53

Ia

253,39

3,50

81,84

1,67

335,23

2,77

Ib

406,83

5,63

336,66

6,89

743,49

6,13

IIa

424,99

5,88

133,93

2,74

558,92

4,61

IIb

758,72

10,49

336,25

6,88

1094,97

9,03

IIIa

867,13

11,99

399,93

8,18

1267,06

10,45

IIIb

673,39

9,31

390,44

7,99

1063,83

8,78

IVa

996,24

13,77

472,74

9,67

1468,98

12,12

IVb

797,38

11,02

429,61

8,79

1226,99

10,12

Va

564,38

7,80

366,02

7,49

930,40

7,68

Vb

344,74

4,77

425,50

8,71

770,24

6,36

VI

328,25

4,54

451,93

9,25

780,18

6,44

VII

69,52

0,96

70,15

1,43

139,67

1,15

VIII i st.

2,86

0,04

17,09

0,35

19,95

0,17

KO

696,64

9,63

955,68

19,55

1652,32

13,63

KDO

1,60

0,02

2,34

0,05

3,94

0,03

Bud. przer.

R-m zalesione

7186,06

99,35

4870,11

99,64

12056,17

99,47

Ogółem

7233,00

100,00

4887,64

100,00

12120,64

100,00

 

 

   DOCELOWE SKŁADY GATUNKOWE I TYPY RĘBNI DLA POSZCZEGÓLNYCH SIEDLISK:

Przyjęte składy gatunkowe odnowień mają charakter ramowy i w zależności od warunków mikrosiedliskowych mogą ulec zmianom.

 

   WIEKI RĘBNOŚCI

  So, Md                          

-

 100/120

Jd                                        

-

 140

Bk                                        

-

 120

Db                                        

-

 160

Św, Brz, Ol, Kl, Jw, Lp

-

 80

Os                                        

-

 60

Tp                                        

-

 50

 

   PRZYJĘTE ETATY UŻYTKOWANIA

             Całkowity etat miąższościowy użytków głównych (rębnych i przedrębnych) dla nadleśnictwa na 10-lecie wynosi 631252 m3 grubizny netto, w tym użytkowania rębnego 364422 m3 grubizny netto i użytkowania przedrębnego 266830 m3 grubizny netto. Etat całkowity jest sumą etatów przyjętych dla poszczególnych gospodarstw.

Zestawienie powierzchni manipulacyjnej i grubizny netto, zaprojektowanej na bieżące      10-lecie w ramach użytkowania głównego przedstawiono w sporządzonych zarówno dla poszczególnych obrębów leśnych, jak i łącznie dla nadleśnictwa, tabelach XVII zamieszczonych w częściach tabelarycznych niniejszego elaboratu oraz opisów taksacyjnych.

       W tabeli zaprezentowano maksymalne miąższościowe etaty użytków głównych netto wraz z proporcjami pomiędzy miąższością użytków rębnych i przedrębnych. Proporcje te kształtują się inaczej w poszczególnych obrębach leśnych; w obrębie Rzuców dominuje pozyskanie w użytkowaniu rębnym.

 

 Użytkowanie

Obręb

Nadleśnictwo

Przysucha

Rzuców

[m3 netto]

[%]

[m3 netto]

[%]

[m3 netto]

[%]

1

2

3

4

5

6

7

Rębne

199502

53,2

164920

64,3

364422

57,7

Przedrębne

175260

46,8

91570

35,7

266830

42,3

Razem

374762

100,0

256490

100,0

631252

100,0

 

 

Należy zaznaczyć, że w ogólnym etacie miąższościowym użytkowania przedrębnego, mieści się grubizna, która pozyskiwana będzie w ramach użytków przygodnych i cięć sanitarnych. Na etapie planowania rozmiar użytków przygodnych i sanitarnych nie jest określany. Cięcia te są jedynie formą poboru miąższości w ramach użytkowania przedrębnego. Charakter cięć określany jest na etapie realizacji projektu użytkowania głównego.