Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Przysucha, dnia 02.02.2021

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2020 rok

1. W 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Przysucha wykonano prace gospodarcze w lasach HCVF:
    - HCVF 2.1 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie,
      w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
        - zagospodarowanie lasu na powierzchni 3,05 ha
        - pozyskanie i zrywka drewna na powierzchni 29,11 ha
    - HCVF 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
        - zagospodarowanie lasu na powierzchni 2,35 ha
        - pozyskanie i zrywka drewna na powierzchni 7,31 ha
    - HCVF 4.1 – Lasy wodochronne
       - zagospodarowanie lasu na powierzchni 301,23 ha
       - pozyskanie i zrywka drewna na powierzchni 850,52 ha
2. Powyższe prace związane były z realizacją zadań wynikających z zapisów Planu Urządzenia Lasu dla    Nadleśnictwa Przysucha na lata 2020-2029.
3. Wykonanie prac gospodarczych na powyższych powierzchniach przeprowadzone zostało z uwzględnieniem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF.
4. Wykonane w 2020 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze lasów HCVF.
5. W 2020 roku stwierdzono zdarzenia nadzwyczajne mogące negatywnie oddziaływać na lasy HCVF w postaci pożarów o łącznej powierzchni 0,62 ha (w kategorii 4.1).

Zatwierdził:

Nadleśniczy
mgr inż. Czesław Korycki

 

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

 


Certyfikaty

RDLP w Radomiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.

FSC®

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Obecnie obowiązujący certyfikat FSC® został wydany 2 maja 2018 r. i jest ważny do 1 maja 2023 r. Jego numer to SGS-FM/COC-011265.

 

Certyfikat FSC® Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu stanowi zapewnienie, że gospodarka leśna prowadzona na obszarze RDLP w Radomiu zapewnia trwałość i ochronę lasów. Dodatkowo świadczy o tym, że spełnione są specyficzne wymagania uwzględniające ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarki. Ważne jest również to, że dokumentowane jest pochodzenie drewna na każdym etapie produkcji.

Proces certyfikacji polega na ocenie zgodności zarządzania lasami w RDLP w Radomiu z Zasadami i Kryteriami FSC®. Podczas przeprowadzania audytów certyfikujący sprawdzają stan realizacji 10 zasad i kryteriów FSC® obejmujących m.in.: przestrzeganie przepisów prawnych i praw pracowników, współpracę leśników ze społeczeństwem, dokonywanie oceny stanu lasu, sporządzanie planów urządzania, gospodarkę w lasach o szczególnej wartości przyrodniczej.

W ramach utrzymania certyfikatu corocznie prowadzone są audyty sprawdzające spełnianie zasad, kryteriów i wskaźników określonych w standardzie FSC®. Po upływie ważności certyfikatu ma miejsce audyt wznawiający. Poprzednie certyfikaty dla RDLP w Radomiu obowiązywały w latach 2003-2008, 2008-2013 oraz 2013-2018.

Jednym z wymagań posiadania certyfikatu gospodarki leśnej FSC jest postępowanie zgodnie z zapisami tzw. polityki pestycydowej FSC (FSC-POL-30-001 V3-0 - https://pl.fsc.org/pl/certyfikacja-fsc/polityka-pestycydowa-fsc).

Istotnym elementem realizacji tej polityki są sporządzane w sposób transparentny oceny ryzyka środowiskowego i społecznego (ORŚIS) dla syntetycznych pestycydów, przed ich zastosowaniem w środowisku leśnym.

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.
Decyzją Jednostki Certyfikującej Bureau Veritas Certification Polska system zarządzania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu PEFC. Certyfikat PEFC jest ważny od 23 grudnia 2019 r. do 22 grudnia 2022 r. Jego numer to BVCPL/PEFCFM/09. Odrębne numery subcertyfikatów przyporządkowane poszczególnym nadleśnictwom wyszczególnione zostały na poniższym skanie certyfikatu i w załączniku (plik pdf ze skanem certyfikatu).

Jednostka Certyfikująca Bureau Veritas Certification Polska w wyniku przeprowadzonego auditu potwierdziła, że system prowadzonej gospodarki leśnej spełnia wszystkie wymagania kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC. Wznowienie certyfikatu świadczy o tym, że RDLP w Radomiu skutecznie wdrożyła zaplanowany system gospodarki leśnej oraz, że wykazuje on zdolność do osiągania celów wynikających z polityki Lasów Państwowych.


Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013, 2013-2016 oraz 2016-2019.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych
http://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/certyfikacja

 

 


Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych