Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Przysucha jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że łosi jest ok. 20, jeleni ok. 250 szt., saren 1150 szt., a dzików 550 szt.  Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) występują także wydry i bobry (ok. 100 stanowisk).

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, jenoty, borsuki, kuny, norki amerykańskie, tchórze, piżmaki, bażanty, kuropatwy i inne.

Ze względu na bardzo dużą ilość terenów źródliskowych i wiele sztucznych zbiorników wodnych (stawy hodowlane), prawdziwy raj ma ptactwo wodne. Nadleśnictwo posiada ponad 136 ha stawów hodowlanych na terenie których bytuje bardzo wiele gatunków ptaków.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.