Wydawca treści Wydawca treści

Ochraniamy także walory krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu na terenie Nadleśnictwa Przysucha

Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie Nadleśnictwa Przysucha zlokalizowane są dwa obszary chronionego krajobrazu ,,Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie" oraz ,,Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki". Na części terenu Nadleśnictwa Przysucha projektuje się w przyszłości utworzenie Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
,,Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie" obejmuje tereny w dolinach górnego biegu Radomki i Drzewiczki w południowej części województwa mazowieckiego i północnej województwa świętokrzyskiego. Znaczną część obszaru pokrywają lasy, które wspólnie ze staropolskim zagłębieniem przemysłowym  rozciągającym się w rejonie Przysuchy, Rzucowa i Chlewisk stanowią bardzo atrakcyjny  teren turystyczno-wypoczynkowy, a także naukowo-badawczy. Do obszaru włączono strefy źródliskowe rzek Radomki, Drzewiczki oraz Iłżanki. Na terenie tym występują duże kompleksy leśne borów sosnowo-jodłowych z bukiem, dębem w wieku dochodzącym do 140 lat. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 41 709 ha, z czego blisko 90% przypada na województwo mazowieckie. Grunty Nadleśnictwa Przysucha stanowią 11213,01 ha (27% całej powierzchni).
,,Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki" zajmuje obszar 63422 ha, z czego grunty Nadleśnictwa Przysucha stanowią 0,4% całej powierzchni (253,66 ha). Obszar ten charakteryzuje się dużą atrakcyjnością turystyczno-krajobrazową i zróżnicowanym bogactwem przyrodniczym. Występuje tu mozaika lasów i zadrzewień rozdzielonych półnaturalnymi łąkami oraz starorzeczami , co wynika ze znacznego zróżnicowania geomorfologicznego terenu. Północny brzeg Pilicy stanowi wysoka skarpa o dużym spadku z wąwozami i jarami porośnięta lasami z głównym udziałem sosny.  Południowa część ma charakter równinny pokryty głównie łąkami, szuwarami i bagnami z rozproszonymi zadrzewieniami, lasami i zakrzewieniami. Naturalny charakter Pilicy w dolnym odcinku wyróżnia ten obszar pod względem walorów środowiska przyrodniczego (występowanie wielu gatunków chronionych zwierząt, głównie ptaków, oraz roślin). Drzewiczka stanowi prawobrzeżny dopływ Pilicy, której brzegi porastają głównie drzewostany  sosnowe. Wzdłuż rzeki Drzewiczki często występują łąki zalewowe, bagna oraz szuwary. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki jest ważnym szlakiem ekologicznym o randze krajowej, zwłaszcza dla wielu rzadkich gatunków ptaków, w związku z powyższym tereny te zostały włączone do sieci Natura 2000.