Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkiem ekologicznym nazywamy teren nieleśny objęty ochroną prawną w celu zachowania ekosystemów mających znaczenie dla różnorodności biologicznej. Użytkami ekologicznymi mogą być naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Przysucha użytki ekologiczne zajmują łączną powierzchnię 99,97 ha.

Lp.

Typ użytku ekologicznego

Ilość obiektów

1

bagno

19

2

pastwisko

9

3

łąka

5

4

staw

2

5

zagłębienie terenu

2