Wydawca treści Wydawca treści

Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Nadleśnictwo Przysucha bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjentem w/w przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2019.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów. W szczególności osiągnięte zostanie:

  • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

I. Rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

  • budowę dostrzegalni – 42 szt.
  • modernizację dostrzegalni – 28 szt.,
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów w 61 nadleśnictwach 114 szt.,
  • doposażenie 16 punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD)
  • budowa stacji meteorologicznych – 11 szt.

II. Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych – 67 szt.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł
Do powyższego projektu w kraju zakwalifikowały się zadania ze 136 nadleśnictw.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w powyższym przedsięwzięciu bierze udział 13 nadleśnictw.

Nadleśnictwo Przysucha w ramach tego projektu realizuje zakup jednego samochodu patrolowo-gaśniczego.


Pomoc zewnętrzna

Projekty i fundusze, wykorzystywane w Nadleśnictwie Przysucha

Nadleśnictwo Przysucha  wystąpiło w 2013 roku o przyznanie pomocy w ramach działania nr 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Przebudowę drogi leśnej nr 42 o długości ok. 6 km                         w Leśnictwach Zapniów i Kurzacze. Wartość zadania wynosi około 4,6 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata                    2007-2013 - Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.

Celem działania jest odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.